درباره ما

سالن زیبایی پازلینگ از سال 13.. با مدیریت خانم برقی زاده و انتخاب تیم حرفه ای توسط ایشان ،کار خود را آغاز نموده است .